30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

روستای زفره از نظر توپوگرافی بر روی زمین های مسطح و دشتی با شیب عمومی ملایم 1 الی 2 درصد واقع شده است و ارتفاع متوسط روستا از سطح آب های آزاد 1622 متر می باشد. این روستا از شمال به آزاد راه ذوب آهن و از جنوب به نقاط سکونتگاهی دیگر محدود می شود. شیب زمین عموما شمال- جنوب است و از نظر ساختار زمین شناسی متعلق به دوره چهارم زمین شناسی می باشد. اقلیم روستا حاصل پارامترهای آب و هوایی، میزان بارندگی، رطوبت و عوامل جغرافیایی، توپوگرافی و عرض جغرافیایی است. روستای زفره در 51 درجه و 23 دقیقه طول جغرافیایی و 32 درجه و 24 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است و مطابق گزارشات ایستگاه های هواشناسی سردترین ماه سال در این منطقه متعلق به دی ماه با 4 درجه سانتی گراد و گرمترین به تیرماه با 3/31 درجه سانتی گراد می باشد. میانگین زطوبت نسبی منطقه برابر با 5/43 درصد می باشد. اقلیم منطقه نیز نیمه بیابانی خفیف معرفی گردیده است. پوشش گیاهی اطراف روستا شامل مزارع محدوده روستا می باشد.