30

اماکن مذهبی

 

مشخصات اماکن مذهبی

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
   مسجد النبی زفره      
 مسجد جامع زفره      
 حسینیه دوطفلان زفره      
 خانه قرآن روستایی زفره