30

خدمات الکترونیکی دهیاری

                                                                                                                                                                  

 

                           ثبت نام پیمانکاران                              ارزیابی عملکرد دهیاری                     دریافت  فرم های ساختمان                   ارسال مطالب                         راهنمای صدور پروانه ساخت 

 

 

                                                                                                                                               

                          پیشنهادات و انتقادات                            دعوت به همکاری                                فرصت های سرمایه گذاری             عضویت در سایت                            مناقصه و مزایده