30

فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری
  ایجاد کارگاه های متمرکز صنایع دستی      
  احداث و گسترش کارگاه های تولیدی      
  مبارزه یا آفات، بیماری ها و علف های هرز محصولات زراعی و باغی       
 

 ایجاد واحدهای فرهنگی- هنری

     
   ایجاد و توسعه فضایی کاربری ورزشی      
  ایجاد صنایع و کارگاه های روستایی در داخل محدوده روستا      
   ایجاد فضاهای ورزشی در داخل محدوده روستا