30

مراکز فرهنگی

 

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
   کتابخانه عمومی زفره      
 کانون فرهنگی مجید وابسته به دهیاری زفره      
   هیئت