30

معرفی اعضای شورای اسلامی

مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شوراي اسلامي روستا
تصویر سمت نام نام خانوادگي تلفن تماس مدرك تحصيلي
  رییس شورا یوسف  صادقی    
  عضو شورا  مهدی   حیدری    
  عضو شورا  احمد   صادقی    
  عضو شورا جواد مویدی    
  عضو شورا سید علی حسینی