30

چشم انداز طبیعی روستا

روستای زفره دارای 11 واحد باغ با مساحت 9623 متر مربع ، زمین های زراعی با مساحت 5445 متر مربع می باشد که خود جلو های طیبعی به روستا بخشیده است و از جمله چشم انداز های چشم نواز روستا محسوب می گردنند.