30

صنایع دستی روستا

از صنایع دستی روستا می توان به بافت فرش و  صنایع دستی که بانوان در منزل انجام می دهد اشاره نمود. که امروزه نیز تولید این صنایع کم رنگ تر شده است.