30

مراکز اداری

 

مشخصات مراکز اداری روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
دهیاری زفره      
 شورای اسلامی زفره      
 پست بانک زفره      
 ایستگاه هواشناسی زفره