30

پارک

از جمله اقدامت دهیاری احداث پارک سلامت روستا می باشد که شامل فضای سبز عمومی، تجهیزات ورزشی و وسایل بازی کودکان می باشد و فضایی مناسب جهت گذران اوقات فراغت روستاییان می باشد.